دوره های کانون گوهرشادphoto_2018-12-05_16-22-48

زنگ بانشاط قرآنی

کلاس آچار فرانسه
photo_2018-12-05_16-22-22

باشگاه مغز

کلاس آچار فرانسه
photo_2018-12-05_16-22-26

جادوی کلام

کلاس آچار فرانسه
photo_۲۰۱۸-۱۲-۰۴_۱۰-۳۰-۰۹

آچار فرانسه

کلاس آچار فرانسه
photo_2018-12-05_16-22-30

من و مندلیف

کلاس آچار فرانسه
photo_2018-12-05_16-22-12

آقای جهانگرد

کلاس آچار فرانسه
photo_2018-12-05_16-22-56

دکتر کوچولو

کلاس آچار فرانسه
هوافضا - Copy

هوافضا

کلاس هوافضا

همکاران ماامیر مردانه

بنیانگذار موسسه


محمد حسین ناجانی

مدیر شورای مرکزی


امیر محمدی زینلی

واحد دبیرخانه


امیر محمدی زینلی

واحد دبیرخانه